آرایه و پشته

ماتریس و چندجمله ای ها

کاربرد پشته

صف و لیست پیوندی

پیاده سازی صف و پشته با لیست پیوندی

آرایه ها و ماتریس

پیاده سازی لیست پیوندی به کمک آرایه